Balfegó, única empresa de tonyina roja salvatge mantinguda amb certificació de sostenibilitat mediambiental Veure certificat
Traceability QR Code
Coneixes l'origen de la tonyina Balfegó?
Has d'inserir el codi per continuar

Certificació de conformitat amb la sostenibilitat ambiental, la traçabilitat, l’autenticitat i les bones pràctiques de manipulació relatives a l’anisakis

Sostenibilitat mediambiental

La sostenibilitat mediambiental s’ha avaluat d’acord amb el seguiment del pla d’ordenació de la ICCAT per a la tonyina roja a l’Atlàntic est i al mar Mediterrani en totes les fases de la nostra activitat, havent estat auditades les fases de pesca extractiva, transport del peix a la concessió aqüícola, engreix, extracció i comercialització.

De la mateixa manera, s’ha considerat la sostenibilitat de l’activitat aqüícola des de la vigilància ambiental que es duu a terme per controlar que l’afectació del medi marí per la nostra activitat sigui compatible amb aquest.

Pesca extractiva

S’ha verificat el registre a l’autoritat competent de totes les embarcacions involucrades en el procés, tant de les embarcacions de pesca com de les embarcacions remolcadores del peix a la concessió aqüícola. Igualment, s’ha verificat la quota de peix assignada a cada embarcació i la seva gestió durant tot el període de pesca.

Pel que fa a les captures i les operacions prèvies de transferència i transport a les piscines aqüícoles, s’ha auditat que s’hagin realitzat d’acord amb les autoritzacions per a cada embarcació i que les comunicacions amb l’administració competent referents a aquestes operacions s’hagin dut a terme dins dels terminis estipulats en la normativa.

Fase d'engreix

S’ha auditat la informació transmesa a l’autoritat competent prèvia a cada introducció a les piscines aqüícoles. De la mateixa manera, s’ha constatat la verificació per part d’un inspector de pesca i per un observador independent designat per la ICCAT de totes les introduccions a les piscines aqüícoles, tant pel que fa al nombre d’exemplars com al seu pes mitjà.

També s’han verificat les extraccions de peix de les piscines i que aquestes haguessin estat verificades per un observador independent designat per la ICCAT quant al nombre de peix extret i el seu pes.

D’altra banda, s’han auditat les notificacions de desembarcament de peix a l’autoritat competent, obligatòries com a mínim 4 hores abans d’aquest, amb l’objectiu de verificar que aquestes s’hagin executat dins del termini establert.

Finalment, s’han constatat les declaracions d’extracció de peix, que s’hagin efectuat com a màxim 48 després de l’extracció.

Vigilància ambiental sobre les activitats d’aqüicultura

S’ha auditat el pla de vigilància ambiental de la concessió aqüícola i els informes derivats d’aquest, així com la capacitació tècnica dels professionals encarregats de la seva realització.

D’altra banda, s’ha constatat la definició d’indicadors i objectius dins del mateix pla de vigilància ambiental i la seva consecució.

Igualment, i no menys rellevant que la resta de punts, s’ha verificat que existeix un procediment que assegura que les vísceres del peix eviscerat en la coberta de l’embarcació de la concessió aqüícola, es transporta a terra mitjançant un contenidor estanc. Finalment, s’ha verificat que aquestes vísceres es gestionen adequadament a través d’un gestor autoritzat.

Traçabilitat

La traçabilitat és, sens dubte, un punt clau d’aquesta certificació. Amb la implantació, el 2008, del sistema de traçabilitat individual per peix, ens vam posicionar com a pioners del sector pesquer en sistemes de traçabilitat de producte. Al mateix nivell, la informació relativa a les analítiques efectuades sobre producte que proporcionem als nostres clients en el mateix moment en què es consulta la traçabilitat, és un dels millors exemples de transparència que podem aportar de la nostra activitat.

S’ha auditat el procediment d