Balfegó, única empresa de tonyina roja salvatge mantinguda amb certificació de sostenibilitat mediambiental Veure certificat
Traceability QR Code
Coneixes l'origen de la tonyina Balfegó?
Has d'inserir el codi per continuar

Certificació de conformitat amb la sostenibilitat ambiental, la traçabilitat, l’autenticitat i les bones pràctiques de manipulació relatives a l’anisakis

Sostenibilitat mediambiental

La sostenibilitat mediambiental s’ha avaluat d’acord amb el seguiment del pla d’ordenació de la ICCAT per a la tonyina roja a l’Atlàntic est i al mar Mediterrani en totes les fases de la nostra activitat, havent estat auditades les fases de pesca extractiva, transport del peix a la concessió aqüícola, engreix, extracció i comercialització.

De la mateixa manera, s’ha considerat la sostenibilitat de l’activitat aqüícola des de la vigilància ambiental que es duu a terme per controlar que l’afectació del medi marí per la nostra activitat sigui compatible amb aquest.

Pesca extractiva

S’ha verificat el registre a l’autoritat competent de totes les embarcacions involucrades en el procés, tant de les embarcacions de pesca com de les embarcacions remolcadores del peix a la concessió aqüícola. Igualment, s’ha verificat la quota de peix assignada a cada embarcació i la seva gestió durant tot el període de pesca.

Pel que fa a les captures i les operacions prèvies de transferència i transport a les piscines aqüícoles, s’ha auditat que s’hagin realitzat d’acord amb les autoritzacions per a cada embarcació i que les comunicacions amb l’administració competent referents a aquestes operacions s’hagin dut a terme dins dels terminis estipulats en la normativa.

Fase d'engreix

S’ha auditat la informació transmesa a l’autoritat competent prèvia a cada introducció a les piscines aqüícoles. De la mateixa manera, s’ha constatat la verificació per part d’un inspector de pesca i per un observador independent designat per la ICCAT de totes les introduccions a les piscines aqüícoles, tant pel que fa al nombre d’exemplars com al seu pes mitjà.

També s’han verificat les extraccions de peix de les piscines i que aquestes haguessin estat verificades per un observador independent designat per la ICCAT quant al nombre de peix extret i el seu pes.

D’altra banda, s’han auditat les notificacions de desembarcament de peix a l’autoritat competent, obligatòries com a mínim 4 hores abans d’aquest, amb l’objectiu de verificar que aquestes s’hagin executat dins del termini establert.

Finalment, s’han constatat les declaracions d’extracció de peix, que s’hagin efectuat com a màxim 48 després de l’extracció.

Vigilància ambiental sobre les activitats d’aqüicultura

S’ha auditat el pla de vigilància ambiental de la concessió aqüícola i els informes derivats d’aquest, així com la capacitació tècnica dels professionals encarregats de la seva realització.

D’altra banda, s’ha constatat la definició d’indicadors i objectius dins del mateix pla de vigilància ambiental i la seva consecució.

Igualment, i no menys rellevant que la resta de punts, s’ha verificat que existeix un procediment que assegura que les vísceres del peix eviscerat en la coberta de l’embarcació de la concessió aqüícola, es transporta a terra mitjançant un contenidor estanc. Finalment, s’ha verificat que aquestes vísceres es gestionen adequadament a través d’un gestor autoritzat.

Traçabilitat

La traçabilitat és, sens dubte, un punt clau d’aquesta certificació. Amb la implantació, el 2008, del sistema de traçabilitat individual per peix, ens vam posicionar com a pioners del sector pesquer en sistemes de traçabilitat de producte. Al mateix nivell, la informació relativa a les analítiques efectuades sobre producte que proporcionem als nostres clients en el mateix moment en què es consulta la traçabilitat, és un dels millors exemples de transparència que podem aportar de la nostra activitat.

S’ha auditat el procediment d’identificació i de traçabilitat de producte des de l’entrada del peix a les piscines aqüícoles fins al client final, passant per les diferents fases de processament i la introducció en aquestes de matèries primeres i auxiliars. En aquest sentit, s’ha comprovat la traçabilitat individual per peix i el sistema de publicació de les dades de traçabilitat per lot, inclòs l’eBCD, i les proves analítiques corresponents.

Dins d’aquest àmbit, també es va auditar la traçabilitat de l’alimentació subministrada al peix, de manera que es va verificar l’origen de les partides subministrades als animals, constatant la classe d’alimentació exclusivament a base de peix, sense pinso ni additius de cap mena.

Autenticitat

Els fraus dins de la cadena de comercialització de la tonyina roja i espècies similars són comuns. El fet que una gran part del producte que arriba als consumidors finals sigui en format tallat propicia que es comercialitzin espècies que no són les que s’identifiquen en l’etiqueta comercial aprofitant la gran semblança entre aquestes. És per aquest motiu que es va considerar important com a un exercici de diferenciació dins del món de la comercialització de túnids, certificar l’autenticitat del producte.

Després de realitzar una anàlisi de riscos pel que fa al frau dins de la comercialització del nostre producte, es va determinar la necessitat de realitzar proves d’ADN del producte que comercialitzem com a verificació de la seva autenticitat. L’esmentat pla d’anàlisi també s’ha auditat.

Bones pràctiques de manipulació relatives a l'anisakis

Mai s’ha constatat la presència del paràsit anisakis en el múscul de la tonyina roja. En cas que hi fos present en vísceres, la pràctica d’evisceració immediata dels animals després de la seva mort sumada al fet que el gruix del peritoneu en els peixos de gran mida dificulta la migració del paràsit, hi hauria una molt baixa probabilitat de trobar anisakis en les parts comestibles de la tonyina.

Aquestes bones pràctiques implantades durant tot el procés del producte s’han auditat per verificar que, si bé no es pot categoritzar la tonyina com a lliure d’anisakis perquè prové del medi salvatge, s’apliquen bones pràctiques per evitar la presència del paràsit.

Paral·lelament a les bones pràctiques de manipulació, s’ha constatat que en el procés d’alimentació només es fes servir peix congelat segons els requisits definits en l’homologació dels nostres proveïdors d’alimentació.

Finalment, i segons l’anàlisi de riscos efectuada per avaluar el nivell de probabilitat de la presència d’anisakis en producte, s’analitza dins d’una periodicitat definida la presència d’anisakis mitjançant tècniques de biologia molecular.